شماره های تماس
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1دفتر ریاست34445002 5002ریاست
2دفتر ریاست34445003 5003ریاست
3دفتر ریاست34445004 5004ریاست
4دفتر ریاست34445005 5005ریاست
5مدیر کل حراست34445100 5100ریاست
6رييس حراست 34445101 5101ریاست
7رييس حقوقي-دکتر عباس عرب خزائلی34445008 5008ریاست
8آبدارخانه رياست34445007 5007ریاست
9دفتر حراست34445102 5102ریاست
10دفتر حراست 34445103 5103ریاست
1 2