حراست

حراست
 

 

مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری

 
 نام و نام خانوادگی:   حسین اصغری قراخیلی


 

 

 تحصیلات:   دانشجوی دکتری علوم اجتماعی - جامعه
 محل خدمت در دانشگاه:  ساختمان مرکزی
 پست سازمانی:  مدیر کل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و واحد ساری
 شروع همکاری:  سال 1397
 تلفن تماس: 011-34445102
 پست الکترونیکی: