معاون پژوهش و فناوری

 

 

 

 

 

 

1.مشخصات فردي:

نام: رحمان

نام خانوادگي: غفاري

تاريخ تولد: 1363

سمت: معاون پژوهش و فن‌آوری و رئیس شورای پژوهشی استان مازندران
شغل: عضو هیأت علمي و استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري

پست الکترونيک: rghaffari@ut.ac.ir


سوابق تحصیلی :                            
دیپلم
 ریاضی فیزیک، دبیرستان آیت الله خامنه ای، شهرستان ساری، سال 1382 . معدل کل 43/16.
کارشناسی
رشتۀ مدیریت،گرایش دولتی، مازندران، سال 1386-1383، معدل:43/17.
کارشناسی ارشد
مدیریت­ دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه تهران، شهرستان تهران، سال پذیرش: نیمسال اول 1387. معدل 51/18.
دکتری
 1. دکتری مدیریت­دولتی، گرایش خط­ مشی­ گذاری و سیاست­ گذاری (تصمیم ­گیری) در بخش ­عمومی، دانشگاه تهران، 1394.
 2. دکتری مدیریت عالی کسب و کار (DBA ) از موسسۀ آموزش عالی آزاد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1393.
 
افتخارات و عناوین کسب شده فرهنگی ـ مذهبی
 1. نفر برگزیدۀ جشنوارۀ تجلیل از نخبگان بسیجی استان مازندران، 1390.
 2. نفر برگزیدۀ جشنوارۀ ممتاز، مبتکر و نوآور بسیجی استان مازندران، 1385.
 3. عضو بسیج اساتید دانشگاه های مازندران از سال 1390 تا کنون.
 4. عضو بسیج دانشجویی از سال 1383 تا 1386.
 5. عضو بنیاد ملی نخبگان
 
 
مقالات علمی- پژوهشی چاپ شده و تحت داوری

 1. "بررسی پایان نامه های مدیریت دولتی از سیر موضوعی و روش شناسی"، فصلنامۀ علمی – پژوهشی علوم مدیریت ایران، سال ششم، شمارۀ 21، صص 122- 105، بهار 1390.
 1. "آزادی سیاسی از نگاه قرآن، یکی از مؤلفه­های بیداری اسلامی"، فصلنامۀ علمی – پژوهشی علوم و معارف قرآن کریم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، سال چهارم، شمارۀ 13،صص 89-121، زمستان 1390.
 2. " بررسی تأثير محتوای دروس مدیریت بر سبک یادگیری و اثر آن بر هوش معنوی دانشجویان مدیریت دانشگاه تهران"، فصلنامۀ علمی- پژوهشی فرهنگ سازمان، دانشگاه تهران، شمارۀ 22، سال هشتم، پاییز و زمستان 89 ؛ صص 152- 121.
 3. "هوشمندی رقابتی برخاسته ای نوین در جهت توسعۀ تفکر استراتژیک؛ مطالعۀ موردی؛ مقایسۀ بانک های خصوصی و دولتی استان مازندران "، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران، دورۀ یازدهم، شمارۀ سوم، پاییز 1392، صص 203 – 107.
 4. "اولویت بندی و وزن دهی شاخص های مؤثر بر راه اندازی کسب و کار(Doing Business) با توجه به منطقه خاور میانه و برنامه ریزی آرمانی برای ایران با توجه به چشم انداز ایران 1404" مجلۀ علمی – پژوهشی، مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، 1392 .
 5.  "پایبندی به اخلاقیات در مدیریت شایعات سازمانی"، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دانشگاه تهران، دوره 14، شماره 1، بهار 1395.
 6. " الگوی مناسب خط­مشی­گذاری حکومت­های­ اسلامی مبتنی بر آیندۀ موعود"، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مدیریت اسلامی، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، سال 24، شمارۀ 2، تابستان 1395، 11-34.
 7. " اخلاق در دولت آگزیوماتیزه کردن اخلاق در سازمان­های دولتی"، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی پژوهش­های مدیریت عمومی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال نهم، شمارۀ سی و سوم، پاییز 1395؛ 35 تا 59.
 8. الگوی اثرگذاری رهبری معنوی و انگیزش مبتنی بر معنویت بر عملکرد سازمانی از طریق رضایت شغلی سرمایه انسانی"، فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت اسلامی، سال 25، شماره 1، بهار 1396؛ 143-176.
 9. "الگوی عوامل مؤثر بر مدیریت مشارکتی در آب منطقه ای استان گرگان"، فصلنامه مدیریت منابع، مجله علمی – پژوهشی، سال 14، شماره 1، بهار 1397: 101-92.
 10. " اینرسی سازمانی و تنبلی اجتماعی: کژکاردهای فرهنگ سازمانی بوروکراتیک"، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران، مجله علمی – پژوهشی، دوره 9، شماره 2، تابستان 96: 332-307.
 11. "تأثیر تفکر استراتژیک و معنویت در محیط کار در رفتار شهروندی سازمانی کارکنان"، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال ششم، شماره 2، بهار 1396، 60-35.
 12. "سمفونی راهبردها: اثرگذاری ساختار سازمانی و فرهنگ بر عملکرد سازمانی"، پژوهشنامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد، پذیرفته شده.
 13. " مدیریت منابع انسانی سبز و شایستگی مدیران و حکمرانی خوب سازمانی"، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هجدهم، شماره 70، 241-271.
 14. "سازمان دورو، کهن الگوی رفتاری مدیران ماکیاولی و تصویرپردازی هدفمند از خود"، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات رفتار سازمانی، سال هفتم، شماره 4، 25-1.
 15. "سیمای سازمان اسلامی متعالی در پرتو فضیلت سازمانی و رفتار محبت آمیز دینی" فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، سال بیست و ششم، شماره سوم، پاییز 1397، 126-105.
 16. "مدل خط‌مشی‌گذاری حکومت‌ اسلامی: تصویرپردازی از اتوپیای حکومت واحد جهانی موعود" فصلنامه علمی پژوهشی انتظار موعود، سال هجدهم، شماره 62، پاییز 97.
 17. "کاربرد استراتژی‌های چرخه دانایی در فرایندهای داخلی سازمان های نظامی"، فصلنامه آموزش علوم دریایی، شماره 16، بهار 98.
 18. Ghaffari Rahman and Ghaffari Somayyeh; “Modeling Optimum Pattern of Knowledge Management Systems Pitch in dependent Organizations to Power Ministry"(Case Study: Electricity Distribute of Mazandaran State)”, AJBM, Vol (7), No (18-20), pp. 2011-2019, May (2013). (ISI Journal).
 19. Ghaffari, Rahman and Yazdani, S. (2013), "Spiritual intelligence on a novel structure to enhance the productivity of the staff and managers (case study: general office of education, Mazandaran)", Journal of Development Effectiveness (ISI Journal, Impact Factor; 1.7). Accepted.
 20. Ghaffari, Rahman and Salehi, Mohammad (2013), “ Designing an Organizational Assessment Model Based on European Foundation for Quality Management (EFQM) in Iranian ducational Organizations”, Philippine Scientist Journal ,(ISI Journal and Impact Factor; 1.53), Vol (45), No (1), pp 105-114.
 21. Ghaffari, Rahman and Bagherzanjani, Neda (2013), “Surveying the role of knowledge management or employees explicit knowledge with organization intelligence”, International Journal of Humanities and Social Science, (ISI Journal), Vol (6), No (15), December 15, 2013.   
 22. Ghaffari, R. and Moghimi, S. M. and Pourezat, A. (2014), “The Mahdavi Future Study in order to Islam Religion Commands for Close Future”, International Conference of new Management Knowledge, Iran, November.
 23. Rahmani Z. & Ghaffari R. & Pakgohar M. Mansoorian A. (2014), “Operation management of construction industry”, Chemical and Process Engineering Journal, Vol (2), N (2). (ISI journal and IF: 0/54)
 24. Ghaffari, R. and Ahmadian, M. and Jalali M. and Kolaie M. (2015), “The role of transformational leadership on organizational performance through innovation and organizational learning. (Case study, Sari Industrial City No.1)”, Humanities and Social Sciences Journal, Switzerland,  Vol 8 (5(1)) 889-908, (ISI journal and IF: 0/58)
 
کنفرانس­ های داخلی و خارجی

 1. ارائه مقاله "مدیریت بحران در زلزله" در همایش ملی زلزله و پیامدهای آن، سالن همایشات حلال احمر مازندران، اردیبهشت 1384.
 2. ارائه مقاله " نقش معنویت در ارتقاء و گسترش توانمندی های فعالیت های بشر دوستانه " در همایش ملی نقش زنان در فعالیت­های بشر دوستانه، تهران، فروردین 1389.
 3. ارائه مقاله "بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک و برنامۀ استراتژیک بر موفقیت سازمان­ها"، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، ایران، تهران، مرکز همایش­های بین المللی صدا و سیما، آذرماه 1392.
 4. ارائه مقاله "ارائۀ مدل جامع سنجش چابکی تولید"، اولین کنفرانس بین المللی حماسه اقتصادی و سیاسی، ایران، تهران، 24 و 25 بهمن ماه 1392.
 5. ارائۀ مقالۀ "نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در بهبود عملکرد منابع انسانی"، اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، ایران، همدان، سوم بهمن ماه 1392.
 6. ارائۀ مقاله "معرفی الگویی جهت شناسایی مؤلفه­های هوش سازمانی به عنوان ابزار قوی در بهبود چرخۀ تبدیل دانش در سازمان­ها"، همایش ملی مدیریت فناوری اطلاعات و مهندسی رایانه، سالن همایش­های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران، خرداد ماه 1393.
 7. ارائۀ مقاله "مدل راهبردی و کاربردی مدیریت دانش سرمایۀ انسانی با رویکرد توانمندسازی مدیران و کارکنان شرکت­های ایرانی"، اولین کنفرانس اقتصاد مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، دانشگاه مازندران، خرداد 1393.
 8. ارائۀ مقاله "برنامه ریزی استراتژیک کاربردی برای شرکت­های ساختمانی انبوه ساز"، اولین کنفرانس اقتصاد مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، دانشگاه مازندران، خرداد 1393.
 9. ارائۀ مقاله "نقد و بررسی نظریه یادگیری سازمانی مارچ و اولسون"، دومین کنفرانس اقتصاد مدیریت کاربردی با رویکرد ملی، دانشگاه مازندران، 31 خرداد 1394.
 10. ارائۀ مقاله "بررسی لزوم سیاست­گذاری فرهنگی در رسانه­های جمعی"، کنفرانس بین المللی هوشمندی تجاری و سازمانی؛ پارادایم­های نوین مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی تهران، اردیبهشت 1395.
 
 1. Axiomatizing Organizational Learning in Information Age Organizations", India Jolay 2010.
 2. The role of transformational leadership on organizational performance via innovation, 2014.
 3. The Effectiveness Human Resources Strategic Planning of the organization”, August 27, 2015, Istanbul, Turkey.
 
فعالیت­های پژوهشی:
پروژه ­های اجرا شده یا در حال اجرا

 1. پروژۀ بررسی تأثیر پایبندی مدیران به اخلاقیات بر مدیریت شایعات در سازمانها: (مطالعۀ موردی شش وزارتخانۀ نفت، توانیر، دفاع، اقتصاد و ...)، خاتمه یافته، تهران. 1390.
 2. پروژۀ بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی در افزایش اثربخشی سازمان‌ها، خامته یافته، برق استان مازندران، 1390.
 3. ارزیاب ویژۀ سازمان بازرسی کل کشور در جهت بررسی سند اشتغال و توسعۀ استان مازندران، در سال 1391، خاتمه یافته.
 4. ارزیاب ویژۀ سازمان بازرسی کل کشور در جهت بررسی سند نانو استان مازندران، در سال 1391، خاتمه یافته.
 5. پروژۀ بررسی بررسی عوامل مؤثر بر توانمند سازی کارکنان ادارۀ کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در استان گلستان و ارائۀ راه­کارهای عملی در جهت ارتقاء آن، ادارۀ کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گلستان و مازندران، 1391، خاتمه یافته.
 6. انجام پروژه تحقیقاتی با عنوان "ارزیابی عملکرد معاونت های آموزش و پرورش با استفاده از مدل EFQM "، آموزش و پرورش استان مازندران، خاتمه یافته، سال 1389.
 7. طراحی سوال برنامه­ریزی استراتژیک نیروی انسانی برای دانشجویان خارج از کشور در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور؛ سال 1388.
 8. انجام پروژه تحقیقاتی با عنوان "آسیب شناسی سازمانی شرکت توزیع برق استان مازندران با استفاده از مدل سه­شاخگی"، شرکت توزیع برق استان مازندران، خاتمه یافته، سال 1389.
 9. اجرای پروژه تحقیقاتی با عنوان "آسيب شناسي سازماني درحوزه مدیریت منابع انسانی در شرکت تجهیزات و نوسازی مدارس استان مازندران " شركت تجهیزات و نوسازی مدارس، خاتمه یافته، (1390).
 10. اجرای پروژه تحقیقاتی با عنوان "تدوین سند راهبردی و چشم انداز 5 ساله و 20 سالۀ شهرداری ساری و مناطق تابعه"، خاتمه یافته، 1392.
 11. اجرای پروژه تحقیقاتی با عنوان "تدوین سند راهبردی و چشم انداز 5 ساله و 20 سالۀ شهرداری نوشهر"، خاتمه یافته، 1394.
 12. اجرای پروژه تحقیقاتی با عنوان "تدوین سند راهبردی و چشم انداز 5 ساله و 20 سالۀ شهرداری قائمشهر و مناطق تابعه"، در حال اجرا، 1394.
 13. اجرای پروژه تحقیقاتی با عنوان "بررسي مشكلات و محدوديت­هاي پياده­سازي سيستم­هاي جديد سازماني (EFQM ، 5S، ISO ...) و تاثير آن بر بهبود عملكرد و بهره­وري سازماني از نگاه كاركنان" شركت تجهیزات و نوسازی مدارس (1391).
 14. اجرای پروژۀ تحقیقاتی "تحليل وضعيت آموزش كاركنان بر مبناي نظام جامع آموزشي و انطباق آن با نيازهاي شركت تجهیزات و نوسازی مدارس و تهیۀ بانک اطلاعاتی جامع و شناسنامۀ آموزش کارکنان" ادارۀ کل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان مازندران (1391).
 15. اجرای پروژۀ تحقیقاتی " بررسی عوامل اصلی انگیزش کارکنان در ادارۀ کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران و ارائۀ راه­کارهایی در جهت ارتقاء آن" ادارۀ کل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان تهران (1392) در حال اجرا.
 16. اجرای پروژۀ تحقیقاتی "پیاده سازی مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی­های بومی و عملیاتی در ادارۀ کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران" ادارۀ کل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان تهران (1392) در حال اجرا.
 17. اجرای پروژۀ تحقیقاتی "پیاده سازی نظام مدیریت سرآمد کیفیت تعالی سازمانی (EFQM) در ادارۀ کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران" ادارۀ کل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان تهران (1392) در حال اجرا.
 18. اجرای پروژۀ تحقیقاتی "تدوین سند راهبردی آینده و برنامه­های عملیاتی 5 سالۀ ادارۀ کل نوسازی مدارس مازندران بر اساس اسناد بالادستی" ادارۀ کل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس استان مازندران (1392)، خاتمه یافته.
 19. اجرای پروژه تحقیقاتی "ارزیابی نتایج مدیریت عملکرد در بهره‌وری کارکنان"، اداه کل ثبت احوال، 1397-1396، خاتمه یافته.
 20. اجرای پروژه "پایش سند راهبردی شهرداری ساری"، 1396، خاتمه یافته.
 21. "طراحی نظام ارزیابی عملکرد" اداره کل ثبت احوال استان مازندران، 1397، خاتمه یافته.
 
داوری مجلات و همایش‌ها؛

 1. داور مجلۀ علمی ـ پژوهشی، فصلنامۀ مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، از سال 1391 تا کنون.
 2. داور مجلۀ علمی ـ پژوهشی، مجلۀ مدیریت اسلامی دانشگاه امام حسین (ع) تهران، از سال 1391 تا کنون.
 3. داور مجلۀ علمی ـ پژوهشی، مجلۀ مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی شاهرود استان سمنان، از سال 1393 تا کنون.
 4. داور مجله علمی بین المللی، مجلۀ Journal of Business Administration and Management، از سال 2012.
 5. داور مجله علمی بین المللی، مجلۀ British Journal of Education, Society & Behavioral Science از سال 2013.
 6. داور همایش ملی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی، بهمن ماه 1395.
 
 
سابقۀ تدریس دانشگاهی و سازمانی

 1. تدرس درس بررسی مسائل مدیریت دولتی در ایران در دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، پردیس فارابی، 1393.
 2. تدریس درس مدیریت تطبیقی در دانشگاه تهران پردیس فارابی، 1393.
 3. تدریس درس مبانی فلسفی رفتار سازمانی در دورۀ دکترای مدیریت استراتژیک (DBA) دانشگاه تربیت معلم تهران، 1390.
 4. تدریس درس مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دورۀ دکترای مدیریت استراتژیک (DBA) دانشگاه صنایع و معادن تهران، 1390.
 5. تدریس درس سمینار در مسائل مدیریت استراتژیک در دورۀ دکترای مدیریت استراتژیک (DBA) دانشگاه تربیت معلم تهران، 1390.
 6. تدریس درس مبانی فلسفی تئوری­های سازمان و مدیریت در دورۀ دکترای مدیریت استراتژیک (DBA) دانشگاه صنایع و معادن ایران، 1391.
 7. تدریس درس مدیریت تطبیقی در دورۀ کارشناسی ارشد (MBA) دانشگاه تربیت معلم تهران، 1390.
 8. تدریس زبان تخصصی MBA ؛ کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، 1390.
 9. تدریس روش تحقیق؛ کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور، 1389.
 10. تدریس دروس کارآفرینی در دوره­های کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، ساری؛ 1390.
 11. به عنوان کمک استاد (TA) دکتر فیروزیان در درس آمار و کاربرد آن در مدیریت، در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سال 1388.
 12. تدریس درس زبان تخصصی دورۀ کارشناسی ارشد دورۀ MBA موسسۀ فرهیختگان دانشگاه.
 13. تدریس دروس کارشناسی دانشگاه پیام نور در سال­های 1388 تا کنون
 14. استاد راهنمای پروژه­های دانشجویی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور از سال­های 1390 تا کنون.
 15. تدریس در دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی (روزبهان، راهیان نور و ) ساری.
 16. تدریس دورۀ مدیریت بازرگانی و بازاریابی در شرکت پخش فرآورده های نفتی استان مازندران، 1390.
 17. تدریس دروس مدیریت کاربردی در دوره­های آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک سپه استان مازندران (1391-1390).
 18. تدریس دورۀ ضمن خدمت آموزش مبانی مدیریت رفتار سازمانی برای مدیران ادارۀ کل پست استان مازندران (1391).
 
برگزاری کارگاه­ های آموزشی (به عنوان مدرس)
کارگاه آموزشی "روش های سرچ پیشرفته"؛ ئیژه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازیار رویان، 1393.
کارگاه آموزش "نرم افزارهای مدیریتی S.P.S.S  و LISREL و Expert Choice و ..."، دانشگاه مازیار رویان، 1393.
کارگاه آموزشی "مهارت­های عمومی مدیریت"؛ ویژۀ سرپرستان و مدیران شعب بانک سپه استان مازندران، 1390.
کارگاه آموزشی " فنون بازاریابی و فروش"، شرکت پخش و پالایش نفت مازندران، 1391.
کارگاه آموزشی "رهبری و مهارت­های نوین تأثیرگذاری بر دیگران"؛ ویژۀ رؤسای ادارات پست استان مازندران، 1392.
کارگاه آموزشی "تکریم ارباب رجوع، بهره­وری، کیفیت زندگی کاری"؛ ویژه شهرداری­ها در نوشهر و هچیرود، 1393.
کارگاه آموزشی "نظام پاسخگویی"، شرکت کاشی، سرامیک و محصولات بهداشتی آپادانا (سهامی خاص)، نوشهر، 1393.
کارگاه آموزشی "پروپزال نویسی" در دانشگاه آزاد اسلامی بابل، 1390.
 
جوایز و مقامهای کسب شده
دوره کارشناسی

 1. کسب رتبه اول در بین دانشجویان هم رشته­ای و هم ورودی با معدل کل 34/17، در دورۀ کارشناسی.
دوره کارشناسی ارشد
 1. کسب رتبۀ سوم آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1387.
 2. کسب عنوان دانشجوی استعداد درخشان سال 1387 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه تهران.
 3. کسب عنوان دانشجوی برتر آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در جشنواره بزرگداشت استاد علی اکبر فرهنگی(جشنواره تجلیل از 100 دانشجوی برتر سال 87).
 4. کسب رتبه اول در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی (مدیریت دولتی- ورودی مهر ماه 1387) با معدل 10/19، ترم اول دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
 5. کسب رتبه دوم در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی ( مدیریت دولتی- ورودی مهر ماه 1387) با معدل 51/18، ترم دوم دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
 
دوره دکتری

 1. کسب رتبۀ اول آزمون دکتری دانشگاه تهران در رشتۀ خط­مشی­گذاری و سیاست­گذاری عمومی 1389.
 2. کسب رتبۀ شاگرد اولی در بین هم ورودی های مقطع دکتری، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، معدل 56/18.
تألیف کتاب
 1. غفاری، رحمان (1387)."تحقیق در عملیات «2»"، انتشارات پویندگان دانشگاه، تهران، 87.
 2. غفاری، رحمان(1388)."پژوهش عملیاتی"، انتشارات سیمیا، تهران،87.
 3. غفاری، رحمان(1388)."مدیریت دولتی"پاسخ به 10 دوره سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی»"، انتشارات کتابخانۀ فرهنگ، تهران، 87.
 4. غفاری، رحمان(1387)."مبانی سازمان و مدیریت"، انتشارات پویندگان دانشگاه، تهران،87.
 5. غفاری، رحمان (1390)، "حکایت­های کوچک برای مدیران بزرگ"، انتشارات فرا، تهران (تحت نگارش)، 1390.
 6. مقیمی، غفاری و دیگران (1391)؛ "تئوری­های پیشرفتۀ سازمان و مدیریت؛ نقد و بررسی فلسفی تئوری­ها"؛ انتشارات سمت؛ تهران؛ (تحت داوری).
 7. غفاری، رحمان و رضایی، معین‌الدین (1395)، "خدمات عمومی نوین؛ خدمت نه رهبری"، ترجمه کتاب دنهارت و دنهارت، انتشارات دانشگاه شمال، چاپ اول.
 
دوره ­های تخصصی؛

 • دورۀ شایستگی مدیریت اروپا (EBCL)، برگزار کننده اتحادیۀ اروپا؛ محل برگزاری؛ سویس، سال 2011.
 • دورۀ سطح A مدیریتی اروپا، برگزار کننده پارک علم و فناوری تهران، موسسه نوآوران قشم و وزارت علوم و تحقیقات، سال 1390.
 • دورۀ ارزیابی بلوغ سازمانی در راستای تدوین، اجرا و ارزیابی برنامۀ راهبردی (استراتژیک) در سازمان­ها، برگزار کننده انجمن علوم مدیریت راهبردی (استراتژیک) ایران؛ محل برگزاری، مازندران، سال 1392.
 • دوره مطالعات کار و زمان، آکادمی بین المللی ایسیس، ایران، آمل، 1-2 ماه می سال 2017.
 
سخنرانی­ ها:

 • موضوع سخنرانی؛ "نقش جوانان در تعالی و پیشرفت کشور"، ساری، در جمع دانشجویان، کارکنان و شهروندان ساروی، زمستان 1390.
 • موضوع سخنرانی؛ "الزامات اخلاق حرفه­ای در محیط کار"؛ سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران؛ در جمع اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه. پاییز 1389.
 • موضوع سخنرانی؛ "رازهای موفقیت و تعالی"، سالن همایشات دانشگاه پیام نور استان مازندران، در جمع دانشجویان، بهار 1388.
 • موضوع سخنرانی؛ "سلسله مباحثی پیرامون تفکر و نقش آن در زندگی"، در جمع جوانان هیأت رهروان ولایت شهرستان ساری، محرم 1390.
 
 
آشنایی با نرم­ افزارها

 • آشنایی با نرم­ افزار های Office شامل Word،    Excel،   Access،   Power      Point   و  ... .
 • آشنایی کامل با نرم افزار S.P.S.S
 • آشنایی کامل با نرم افزار Lisrel
 • آشنایی کامل با نرم افزار Expert Choice
 • آشنایی کامل با نرم افزار Amos
 • آشنایی کامل با نرم افزار PLS
 
سوابق اجرایی

 • استادیار و هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 1394 تا کنون
 • مشاور شهرداری ساری، نوشهر، قائمشهر، ارجمند و ... . 1391 تا کنون
 • مشاور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی (مشاور دکتر فاضل لاریجانی) 1394-1395
 • مشاور منابع انسانی شرکت فراوده‌های لبنی هراز (دوشه) آمل 1395 تا کنون
 • مشاور پژوهشی فدراسیون وشوو ایران 1395 تا کنون
 • نماینده انجمن علوم مدیریت دولتی ایران در مازندران 1396 تا کنون
 • مشاور مدیران کل در ادارات کل نوسازی و تجهیزات مدارس استان تهران، گلستان و مازندران 1391-1393
 • عضو کارگروه تخصصی اقتصاد کلان استانداری مازندران
 • عضو کارگروه تخصصی مدیریت عملکرد و سلامت اداری استانداری مازندران