مدیر امور اداری

مدیر امور اداری

 

 


 

 مدیر امور اداری: کاظم محمدی درواری
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت تحقیقات آموزشی

تلفن تماس: 34445170-011

اهم فعالیت :

- نظارت بر اعمال و اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و سایر مقررات اداری ، استخدامی ، تشکیلاتی ، خدماتی واحد .

- تقسیم کار بین ادارات تحت سرپرستی

- امضاء پیش نویس احکام استخدامی ، ارتقاء یا تنزل گروه ، افزایش و کاهش برقراری یا قطع انواع فوق العاده ها با رعایت مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد محل دانشگاه آزاد اسلامی .

- همکاری با روابط عمومی جهت برگزاری مراسم مربوط به جشن ها و ایام سوگواری و فعالیت های مختلف .

- نظارت به امور کارگزینی ، دبیرخانه ، بایگانی ، ماشین نویسی ، چاپ و تکثیر و خدمات ، تدارکات ، انبار و امور نقلیه .

- مطالعه و امضاء پیش نویس هایی که برای مقام مافوق تهیه می گردد .