دبیرخانه

دبیرخانه

 

 

 

 

مسئول دبیرخانه : بشیر قربانی

تلفکس : ۲۱۳۲۷۵۱ ۰۱۵۱ و تلفن : ۳۱۷۵۱۷۴

 

 

اهم فعالیت:

- دریافت و ثبت نامه های وارده و صادره از واحدهای دانشگاهی ، مؤسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی .

- تفکیک و توزیع نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، دستورات کتبی اداری ، دعوت نامه ها اعم از صادره و وارده .

- ارسال نامه و بسته های پستی و اخذ قبوض مربوطه .

- انجام امور بایگانی مکاتبات عادی به صورت روزانه به منظور حفظ سوابق پرونده ها و مکاتبات .

- انجام امور تحریرات (پیش نویس هایی که توسط قسمت های مختلف تهیه می گردد) .