آموزش نیروی انسانی

آموزش نیروی انسانی

 

 

 

کارشناس آموزش نیروی انسانی : مرتضی عباس دخت

اهم فعالیت :

- برگزاری دوره های کوتاه مدت

- اطلاع رسانی برگزاری دوره های آموزشی(اساتید وکارکنان)

- درخواست مدرس دوره

- ابلاغ مدرس دوره با امضاء ریاست دانشگاه

- پرداخت ومیزان حق التدریس دوره تخصصی کارکنان واعضای هیات علمی

- صدورگواهینامه

- فراخوان ثبت نام در دوره های آموزشی به صورت منطقه ای

- فرم نظرسنجی مدرس دوره

- لیست حضورغیاب اساتید و کارکنان