امور رفاهی

امور رفاهی

 

 


دبیرکمیته رفاه دانشگاه: مرتضی عباس دخت

اهم فعالیت:

- درخواست اسکان کارکنان واعضای هیات علمی واحدهای مناطق کشور

- پذیرش اسکان

- عدم پذیرش اسکان

- ارسال پرونده درمانی به دبیرخانه منطقه۳

- ارسال پرونده درمانی به اموررفاهی سازمان

- بیمه نیم درصد وامها

- بیمه حوادث دانشجوئی

- بیمه عمرکارکنان واعضای هیات علمی

- بیمه اموال و ساختمانها وحوادث غیرمترقبه

- بیمه مکمل کارکنان واعضای هیات علمی

- معرفی نامه به بیمارستان طرف قرارداد

- نامه های ارسالی به اموررفاهی سازمان
- درخواست اسکان کارکنان واعضای هیات علمی واحد ساری