رشته هاي بدون آزمون

رشته هاي بدون آزمون


1 199 دوره ای کارشناسی پیوسته   تاریخ
2 531 دوره ای کارشناسی پیوسته   ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
3 503 دوره ای کارشناسی پیوسته   حسابداری
4 722 دوره ای کارشناسی پیوسته   روان شناسی
5 532 دوره ای کارشناسی پیوسته   ریاضیات و کاربردها
6 708 دوره ای کارشناسی پیوسته   زبان و ادبیات انگلیسی
7 230 دوره ای کارشناسی پیوسته   زبان و ادبیات فارسی
8 204 دوره ای کارشناسی پیوسته   زمین شناسی
9 66 دوره ای کارشناسی پیوسته   زیست شناسی سلولی و مولکولی
10 301 دوره ای کارشناسی پیوسته   علوم تربیتی
11 233 دوره ای کارشناسی پیوسته   علوم قرآن و حدیث
12 189 دوره ای کارشناسی پیوسته   علوم قضایی
13 709 دوره ای کارشناسی پیوسته   علوم کامپیوتر
14 524 دوره ای کارشناسی پیوسته   علوم و مهندسی صنایع غذایی
15 730 دوره ای کارشناسی پیوسته   علوم ورزشی
16 779 دوره ای کارشناسی پیوسته   فقه و مبانی حقوق اسلامی
17 780 دوره ای کارشناسی پیوسته   فیزیک
18 514 دوره ای کارشناسی پیوسته   فیزیک مهندسی 
19 784 دوره ای کارشناسی پیوسته   مشاوره
20 511 دوره ای کارشناسی پیوسته   مترجمی زبان انگلیسی
21 515 دوره ای کارشناسی پیوسته   مدیریت امور بانکی
22 786 دوره ای کارشناسی پیوسته   مدیریت بازرگانی
23 521 دوره ای کارشناسی پیوسته   مدیریت بیمه
24 783 دوره ای کارشناسی پیوسته   مدیریت دولتی
25 200 دوره ای کارشناسی پیوسته   مدیریت فرهنگی و هنری
26 517 دوره ای کارشناسی پیوسته   مدیریت کسب و کارهای کوچک
27 737 دوره ای کارشناسی پیوسته   مدیریت مالی
28 523 دوره ای کارشناسی پیوسته   مطالعات خانواده
29 510 دوره ای کارشناسی پیوسته   معماری داخلی
30 641 دوره ای کارشناسی پیوسته   مهندسی برق
31 525 دوره ای کارشناسی پیوسته   مهندسی شهرسازی
32 520 دوره ای کارشناسی پیوسته   مهندسی شیمی
33 513 دوره ای کارشناسی پیوسته   مهندسی صنایع
34 644 دوره ای کارشناسی پیوسته   مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی 
35 518 دوره ای کارشناسی پیوسته   مهندسی فضای سبز
36 206 دوره ای کارشناسی پیوسته   مهندسی کامپیوتر
37 174 دوره ای کارشناسی پیوسته   مهندسی معماری
38 101 دوره ای کارشناسی پیوسته   مهندسی مکانیک
39 519 دوره ای کارشناسی پیوسته   مهندسی مواد و متالوژی
40 522 دوره ای کارشناسی پیوسته   مهندسی نقشه برداری
41 526 دوره ای کارشناسی پیوسته   مهندسی ورزشی
42 516 دوره ای کارشناسی پیوسته   مهندسی هسته ای
43 527 دوره ای کارشناسی پیوسته   مهندسی هوا و فضا